1. Üldsätted

1.1 UAB „Namai ir objektai“ kaitseb ja austab e-poe kasutajate („Isikud”) privaatsust.

1.2 Käesoleva Privaatsuspoliitika ja käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud dokumentide alusel kogub, töötleb ja salvestab Ettevõte Isikute kohta kogutud või Isikute endi poolt Ettevõttele esitatud Isikuandmeid („Poliitika“). Isikutel palutakse käesolev Poliitika hoolikalt läbi lugeda, et mõista õigesti Ettevõtte seisukohti ja praktikat seoses Isikuandmetega ja nende töötlemisega.

1.3 Käesolev Poliitika kehtib kõigile Isikutele, sealhulgas Isikutele, kes pole e-poes registreeritud, juhul kui see ei ole vastuolus Ostutingimustega ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

1.4 Isikud loetakse käesoleva Poliitikaga tutvunuks, kui nad täidavad registreerimisvormi või tellimisvormi ja märgivad, et nõustuvad Ostutingimustega, mille lahutamatuks osaks on käesolev Poliitika.

2. Teave, mida Ettevõte Isikute kohta kogub

2.1 Ettevõte võib Isikute kohta koguda ja töödelda järgmist teavet:

(a) teave, mille Isikud on andnud e-poes vormide täitmisel aadressil http://seinakunst.ee/ („Veebileht“). See teave sisaldab teavet, mis esitatakse registreerumisvormi täitmisel, e-poes registreerumisel, tellimuse esitamisel, uudiskirja tellimisel, süsteemis sõnumite saatmisel, lisateenuste taotlemisel või e-poe riketest teatamisel. Ettevõte võib paluda ka teatud vormide täitmist, et Isik saaks osaleda ettevõtte korraldatud võistlustel, kampaaniates ja mängudel;

(b) kogu Isikute ja Ettevõtte vaheline kirjavahetus (nii Veebilehel kui ka e-posti teel);

(c) andmed e-poes sõlmitud tehingute ja Isikute tellimuste täitmise kohta;

d) andmed Isikute sirvimise ajaloo kohta e-poes ja sellega seotud andmed;

e) Isikute IP-aadressid.

2.2 Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult Poliitika punktis 4 sätestatud juhtudel, punktis 6 sätestatud eesmärkidel.

2.3 Elektroonilise kaubandusega seotud Isikuandmeid säilitatakse 2 (kaks) aastat alates Isiku viimase e-poodi sisselogimise päevast või Isiku viimase Veebilehel sooritatud ostu päevast.

2.4 Veebilehel näidatud vormis päringu saatnud isikute andmeid säilitatakse 1 (ühe) aasta jooksul alates Isiku viimasest toimingust (päringu või vastuse saatmine või muu).

2.5 Otseturunduse eesmärgil kasutatavate Isikuandmete säilitamise aeg on 5 (viis) aastat alates viimasest e-poodi sisselogimisest ja kui Isik pole e-poes registreeritud, siis 5 (viis) aastat alates andmete esitamise päevast.

3. Küpsised

Ettevõtte kasutab oma e-poes küpsiseid (ingl. cookies), et Isikuid teistest e-poe kasutajatest eristada. Nii saab Ettevõte pakkuda e-poe külastajatele meeldivamat kogemust ja täiustada e-poodi ennast.

4. Isikuandmete töötlemise olukorrad

Isikuandmeid võib töödelda, kui:

(a) Isik annab Ettevõttele enda kohta teavet, kasutades Ettevõtte Veebilehte ja/või Ettevõtte pakutavaid teenuseid (välja arvatud andmetöötlustoimingud, mis nõuavad eraldi Isiku subjekti nõusolekut);

(b) Isik annab nõusoleku;

(c) sõlmitakse või täidetakse Ettevõttega sõlmitud lepingut, kus üks osapooltest on Isik;

(d) Isiku oluliste huvide kaitseks;

(e) Ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvides, kellele Isikuandmeid avaldatakse, kui Isiku huvid ei ole kaalukamad.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1 Ettevõtte Isikutelt kogutud andmeid võidakse edastada ja säilitada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvatel territooriumidel. Nendega võivad tegeleda ka väljaspool EMP piire asuvad isikud, kes on Ettevõtte või Ettevõtte tarnijate töötajad. See personal sisaldab muuhulgas, kuid mitte ainult, Isiku tellimuste täitmisega, Isiku makseandmete töötlemise ja tugiteenuste osutamisega seotud isikuid. Oma isikuandmete edastamisega nõustuvad Isikud selle edastamise, säilitamise ja töötlemisega. Ettevõte teeb kõik mõistlikult teostatavad sammud tagamaks, et Isikuandmeid töödeldaks turvaliselt ja kooskõlas käesoleva Poliitikaga.

5.2 Kõik Isikute edastatud andmed on ettevõtte serverites turvaliselt salvestatud. Kõik maksetehingud on krüptitud. Juhul kui Isikutele antakse paroolid (või kui Isik need ise valib), mis võimaldavad Isikul e-poe teatud funktsioone kasutada, vastutavad paroolide konfidentsiaalsuse eest Isikud ise. Ettevõte palub Isikutel paroole kolmandatele isikutele mitte avaldada ega jagada.

5.3 Kui Ettevõttel on kahtlusi Isiku edastatud isikuandmete õigsuses, on Ettevõttel õigus peatada nende isikuandmete töötlemine ning neid andmeid kontrollida ja parandada.

5.4 Vaatamata asjaolule, et Ettevõte teeb kõik mõistlikud jõupingutused Isikuandmete kaitsmiseks, ei saa Ettevõte garanteerida, et andmete edastamine e-poodi on turvaline. Kõik andmeedastusprotseduurid viiakse läbi ainult Isiku vastutusel. Alates andmete saamise hetkest rakendab Ettevõte ülimalt rangeid isikuandmete kaitse protseduure ning tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu eest.

6. Isikuandmete kasutamine

6.1 Ettevõte kasutab isikuandmeid selleks, et:

(a) tagada, et e-poe sisu esitataks Isikute jaoks kõige tõhusamal ja sobivamal viisil;

(b) pakkuda Isikutele teavet, kaupu või teenuseid, mida Isikud soovivad või mis võivad Isikutele huvi pakkuda, tingimusel, et Isikud on andnud nõusoleku saada sel eesmärgil teavet;

(c) täita oma kohustusi vastavalt Isikutega sõlmitud lepingutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, edastades Isiku ja tema esindajate (kes on andnud Isikule oma nõusoleku) andmeid ettevõtte poolt valitud pangale („Pank“) ja Panga makseportaali tehnilisele teenusepakkujale („Makseportaali tehniline teenusepakkuja“) e-kaubanduse eesmärgil nõustudes, et neid töödeldaks. Ettevõte teatab, et isikutel on õigus nõuda Panga ja Makseportaali tehnilise teenusepakkuja poolt isikuandmete töötlemise piiramist;

(d) võimaldada Isikutel soovi korral e-poe interaktiivseid funktsioone kasutada;

(e) teavitada Isikuid ettevõtte pakutavate teenuste muutuste kohta.

6.2 Ettevõte võib ka Isikute eelneval nõusolekul kasutada Isikuandmeid ja edastada neid andmeid oma partneritele, et Ettevõte ja/või tema Partnerid edastaksid Isikutele teavet kaupade ja teenuste kohta, mis võivad Isikutele huvi pakkuda, st otseturunduse eesmärkidel.

6.3 Ettevõte võib Isikutele, kes on Kauba müügi ajal oma kontaktandmed esitanud, saata elektrooniliselt (e-posti või SMSi teel) teavet kaupade ja teenuste kohta, mis on sarnased nendega, mille müügi ajal kontaktandmed saadi. Juhul, kui Isik ei soovi selliseid pakkumisi saada, võib ta teavitada Ettevõtet sellistest pakkumistest loobumiste kohta e-posti aadressil info@seinakunst.ee

6.4 Isikutele, kes ei ole Kauba müügi ajal oma kontaktandmeid esitanud, saadetakse Ettevõtte ja selle Partnerite pakkumisi elektrooniliselt ainult juhul, kui Isikud on oma andmete selliseks töötlemiseks selge nõusoleku andnud.

6.5 Nõusolekut Ettevõtte ja Partnerite pakkumiste saamiseks saavad Isikud vastavalt käesoleva Poliitika punktidele 6.2 ja 6.4 väljendada:

(a) märkides kauba tellimise ajal ära vastava lahtri;

(b) tellides Ettevõtte uudiskirja.

6.6 Ettevõte kasutab Kaupa ostnud Isikute kontaktandmeid ka turundusuuringute eesmärgil, et hinnata Ettevõtte klientide rahulolu Ettevõtte teenusega ning parandada sellele tuginedes Ettevõtte tegevuse kvaliteeti. Sel eesmärgil saadetud sõnumite vastused on anonüümsed. Juhul, kui Isik ei soovi selliseid pakkumisi saada, võib ta Ettevõtet sellistest teadetest loobumisest teavitada e-posti teel info@seinakunst.ee

7. Teabe avalikustamine

7.1 Ettevõttel on õigus avaldada Isikuandmeid igale Ettevõtte gruppi kuuluvale ettevõttele, sealhulgas, kuid mitte ainult Ettevõtte tütarettevõtetele, lõplikule valdusettevõttele ja selle tütarettevõtetele, nagu on määratletud Leedu Vabariigi äriühingute seaduse 5. paragrahvis.

7.2 Isikuandmeid võib avaldada kolmandatele isikutele:

(a) kui kavatsetakse müüa osa ettevõtte tegevusest või varadest, avaldades Isikuandmeid tegevuse või selle osade potentsiaalsele ostjale;

(b) peale ettevõtte tegevuse või olulise vara müümist kolmandatele isikutele. Sellisel juhul peetakse Isikuandmeid üheks müüdud vara liigiks;

(c) kui selline Isikuandmete edastamine või jagamine on vajalik õigusaktide nõuete täitmiseks või Ostureeglite ja kõigi muude lepingute rakendamiseks või täitmiseks, samuti Ettevõtte, selle klientide ja teiste isikute õiguste, vara ja turvalisuse tagamiseks.

8. Isikute õigused

8.1 Isikutel on õigus pöörduda Ettevõtte poole ja keelduda oma Isikuandmete töötlemisest otseturunduse ja turundusuuringute eesmärgil. Ettevõte teavitab Isikuid (enne andmete kogumist) nende võimalikust kasutamisest otseturunduse eesmärkidel või nende võimalikust avalikustamisest kolmandatele isikutele.

8.2 Selleks, et kasutada oma õigust loobuda oma andmete töötlemisest otseturunduse või turundusuuringute eesmärgil, peab Isik eemaldama märgistuse vastavatest eeltäidetud lahtritest erinevates ankeetides, või valima vastava lingi vastavalt saadetavates otseturunduse või turundusuuringute teavitustes. Samuti võivad Isikud Ettevõttega e-posti aadressil info@seinakunst.ee ühendust võtta ja keeldumisest teatada.

8.3 Ettevõtte e-pood võib sisaldada linke Partnerite, reklaamipakkujate ja seotud isikute veebilehtedele. Pange tähele, et teiste isikute veebilehtedel, millele Isikud e-poes linkide kaudu juurde pääsevad, on oma privaatsuspoliitikad ja Ettevõte ei vastuta nende privaatsuspoliitikate eest. Enne neile oma isikliku teabe edastamist on Isikutel soovitatav tutvuda nende teiste veebilehtede privaatsuseeskirjadega.

8.4 Isikutel on õigus:

(a) olla informeeritud oma andmete töötlemisest;

(b) saada Ettevõttele päringu esitamisel e-posti aadressil info@seinakunst.ee teavet, millistest allikatest ja milliseid Isikuandmeid on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse ning millistele andmesaajatele neid edastatakse ja on edastatud viimase 1 (ühe) aasta jooksul. Teave edastatakse Isikutele nende poolt märgitud e-posti aadressidel hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates Isikute selliste andmete esitamise taotluse päevast. Ettevõte edastab sellised andmed Isikule tasuta 1 (ühe) korra kalendriaastas;

(c) saates päringu info@seinakunst.ee päringu esitamist nõuda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete Isikuandmete parandamist ja/või peatada selliste Isikuandmete töötlemine, välja arvatud säilitamine, kui Isik leiab, et tema Isikuandmed on valed, puudulikud või ebatäpsed, või et neid töödeldakse ebaseaduslikult ja ebaõiglaselt. Ettevõte teavitab Isikut viivitamatult Isiku nõudmisel Isikuandmete parandamisest, hävitamisest või nende töötlemise peatamisest või selle mitte elluviimisest.

8.5 Isikute kaebusi isikuandmete ebaõige või ebaseadusliku töötlemise kohta menetleb Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee.

9. Poliitika muudatused

Kõik selle Poliitika muudatused avaldatakse selles Poliitikas ja teatud juhtudel informeeritakse Isikuid sellest e-posti teel.

10. Kontaktinfo

Isikute Privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid ja soovid saab saata e-posti aadressile info@seinakunst.ee.